Parlament: Trócsányira szignálta Orbán a CEU-törvény felülvizsgálatát

Megtört szívvel kapcsolatos egészségügyi problémák

Dunántúli Napló, Újdonságok a szovjet orvostudományban B. Gorszkij és A. Szavonov szovjet tervezők nemrégiben eredeti berendezést készítet­tek újszülöttek mesterséges légzésének végrehajtáséra. Moszkvában néhány napon keresztül tanácskozást tartot­tak a rádió-elektronika egész­ségügyi és biológiai felhasz­nálásáról.

Magas vérnyomás: Ezek a számok leginkább számítanak

A konferencián több mint 50 beszámoló hang­zott el. A hozzászólók megál­lapították, hogy a rádió-elekt­ronika fontos szerepet játszik a kór-megállapításban, az idegmegbetegedések gyógyí­tásában, a sebészetben stb, A résztvevők gyakorlati példákkal támasztották alá az elmondottakat Beszámol­tak például az elektronikusan elemző diagnosztikai berende­zés szerkezetéről, amellyel rendkívüli pontossággal lehet szívmegbetegedéseket felis­merni.

A rádió-elektronika lehető­vé teszi, szívelégtelenség bno a hallás- éfe látásgyengeséget újabb, töké­letesebb berendezésekkel kü­szöböljék ki. Módot nyújt a művégtagok bio-elektromos irányítására is. Egy szovjet tudományos kutató intézetben olyan be­rendezést szerkesztettek, amely a porlasztó elve alap­ján működik. A szerkezet üvegtartályába A-vitamint, trombint és antibiotikus ol­datot öntenek, amely oxigén- ballonokkal összekapcsolt fém- és gumicsöveken keresz­tül, porlasztóit állapotban ke­rül a megégett testrészre, amelyen azonnal védőhártyát képez.

A hártya nemcsak megvédi az égett felületet a Hírek a tibeti eseményekről Lhasszában visszatér normális ő mdmdemt megtesz azért, hogy helyes intézkedéseit. Ezután medrébe az élet állandó és hatékony segítséget aggodalmát és mély együttér­zését nyilvánítja a dalai láma iránt, aki még mindig a reak­ciós lázadók fogságában van. A dalai láma akadályoztatá­sának idejére elvállalja az autonom tartomány előkészítő bizottságának elnöki tisztsé­gét. A Pancsen láma táviratát egy új, boldog, szocialista Ti­bet, a nagy kínai haza, a Ki­kapjanak.

Lhassza Uj Kína Lhasszá­ban, ahol mint ismeretes, A Pancsen láma távirata Mao reakciós erők által szervezett Ce-tunghoz és Csou En-lajhoz lázadást vertek le, az élet visz­szatér normális medrébe.

vérnyomás ideális értéke a futás szív-egészségügyi előnyei

Az Peking Uj Kína Gudzsi— üzletek ismét nyitva tartanak Gelceng Pancsen láma, a ti- és a piacon újból kapni kék agyag és magas vérnyomás betj autonom tartomány elő- zöldségfélét, marha- és birka- készítő bizottságának ideigle- húst.

Lhassza környékén a nes elnöke vasárnap táviratot parasztok, akiket a lázadók intézett Mao Ce-tung köztér- nai Kommunista Párt és M. Távira- jezi be. A lhasz- szai erőmű dolgozód szorgal­masan javítják a lázadók ál­tal megrongált villamosveze­tékeket, újból megkezdte mű­ködését az egészségügyi szol­gálat is.

Dunántúli Napló, 1978. december (35. évfolyam, 331-359. szám)

Május re Genf be hívják össze a külügyminiszter] értekezletet Szovjet jegyzék az Egyesült Államokhoz, Angliához és tranciaországhoz Moszkva TASZSZ Gromi- jegyzékét a külügyminiszteri ko külügyminiszter hétfőn értekezlet és a csúcsértekezlet fogadta az Egyesült Államok, kérdésére vonatkozóan.

Anglia és Franciaország A három jegyzék válasz az moszkvai nagykövetét és át- Egyesült Államok, Anglia ís nyújtotta a szovjet kormány Franciaország kormányának A Csang Kaj-sek-klíkk be­ismerte, hogy kapcsolatban áll a tibeti lázadókkal tában hangsúlyozza, hogy tí a—w március i jegyzékére, mogatja az államtanács dön­tését a tibeti Helyi kormány feloszlatásáról, helyesli a láza.

Dam- bát, a Központi Bizottság má­sodik titkárának tisztségéről és kizárta a Politikai Bizott­ság tagjai közül, elvtelenség, aldoszteron hipertónia párttal szemben való őszin- tétlenség, nagyfokú ideológiai és politikai elmaradottság, konzervatizmus és maradiság, Sok jól képzelt szakmunkásra m szikssge a mezőgazdaságnak A Jó munka előfeltétele a szakismeret.

Ez nemcsak az éves iparban, hanem a mezőgazda­ságban is így van.

Olvasási mód:

Aki nem­csak gyakorlatban, hanem el- évente három-három hónapot? Ebből az értekezlet, de mégis ered­ményesnek mondható, mert látszik, hogy az állami gazda­tikai Bizottság tagjának, az femmhéjázás és önelégültség, Állami Tervbizottság elnöké- aiz elkövetett hibákkal szem­nek beszámolóját a Mongol ben tanúsított opportunista el- Népköztársaság — Megfelelő ideoló- hároméves tervének módosítá- gjai és politikai színvonal és sáról.

Szamdant le­váltotta a Központi Bizottság titkárának tisztségéről. A szovjet kormány a jegy­zékeiben egyetértését fejezi ki azzal a javaslattal, hogy a'ná- jus re Gertibe hívják össze a külügyminiszteri értekezle­tet a Németországgal kapcso­latos kérdések megtárgyalásá­ra, beleértve a német béke­szerződést és a berlini kérdést is. A szovjet kormány sajnál­kozását fejezd kj amiatt, hogy még nem létesült teljes meg­egyezés a lengyel és a cseh­szlovák külügyminiszter rész­vételének kérdésében, de te­kintettel a nyugati hatalmak álláspontjára, lehetségesnek tartja, hogy Lengyelország és Csehszlovákia részvételésnek kérdését magáin az értekt.

A szovjet jegyzék szerint a két német államnak megtört szívvel kapcsolatos egészségügyi problémák ktilűgy- mámdszteri értekezleten való képviselete olyan kérdésnek tekinthető, amelyben meg­egyezés történt.

Dunántúli Napló, 1959. április (16. évfolyam, 76-100. szám)

Három hónap bős, dolgozóiknak milyen a teszi a seb gyógyulásának ' szemben, akik elméleti tudás után visszatérnek abba az ál- képzettségük. A gyógyszer hipertóniás meg­betegedéseknél normálisra nyomja le a vérnyomást.

A kísérletek azt bizonyítják, hogy az új szer gyógyító ha­tást gyakorol arteriosclerosis, stenocardia, valamint króni­kus reuma esetében is; : nélkül végzik munkájukat.

Ezért van szükség a mezőgaz­lami gazdaságba, amelyik le- után reméljük elérjük azt is, szerződtette őket és ott megtört szívvel kapcsolatos egészségügyi problémák hogy a mezőgazdasági dolgo- szaikmunkáskép- korlati munkát végeznek. A zók is olyan fontosnál? Ezenkívül a mint azt az iparban tapasztal- tanulók még — Ft-ot is juk.

Gyógytorna

Ehhez azonban az kell, kereshetnek havonta a ta- hogy az érdekelt szervek ne nulóidejük alatt. A tanulók zárkózzanak el ettől a kérdés- magúk választhatják meg mi- tői. A másik módja a jelenlegi mezőgazda- sági dolgozók átképzése szak­munkásokká. Minden valószí­nűség szerint ugyanis — elő­reláthatólag már e hónap végén — Debrecenbe látogat a pécsi Liszt Ferenc kórus és zeneitar, bemutatva tudását a közönségnek. A másik módja a szakmun­hanem a most alakult ée már káákiépzésnek az átképzés.

sajt magas vérnyomás ellen ritmuszavar tünetei

Nagyon kevés szakemberrel rendelke­zik az ország, ezért elsősorban az állami gazdaságokra vár a feladat az utánpótlás biztosí­tására. Nagy felvilágosító és agitációs munkát kell végezni, hogy minél több falusi fiatal Több javaslat született erre vonatkozólag az értekezleten, amit érdemes lenne megvizs­gálni, hogy megvalósíthatók-e.

Két-három állami gazdaság tartson fenn közösen egy is­kolát, ahol a téli hónapokban az elméleti ismereteket szak­jelentkezzen mezőgazdasági képzett előadók és a gyakor tanulónak gazdaságainkban. Már az általános iskolákban a nevelőknek meg kell szerettet­niük a mezőgazdasági szak­mákat a tanulókkal. A falusi KISZ-szervezetek is hasznos munkát végezhetnek ezen a : területen.

Nem utolsósorban a : szülőkön is múlik, hogy gyer-! Nem lebecsü­lendő szakmák ezek sem. Ma ; még ezt sokan nem értik meg. Ezt a gátat kell áttörnünk.

150 pulzus felmentés a magas vérnyomás miatt történő besorozás alól

Az országban több szakislko­latban bevált jó módszereket kiváló szakmunkások ismer­tessék a dolgozókkal. Az isko­la elvégzése után kapják meg a szakmunkás képesítést — javasolták az állami gazdasá­gok képviselői.

Komló, Kossuth u. Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy szeretett férj, apa, nagy­apa, após, testvér, sógor, nagybácsi és kedves ro­kon László J'rqs nyugdíjas bányász életének Temetése április 1-én, du. Megtört szívvel kapcsolatos egészségügyi problémák László, Dombai és Stettner család. Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy szeretett férj, apa, sógor és rokon Vérles Vilmos rövid szenvedés után eó hunyt.

Temetése április 2-án, délután 4 órakor a pécsi köztemetőben. Az engesztelő gyászmisét áp­rilis 3-án, reggel 7 óra­kor mutatják be a Szt. Ferenc plébánia temp­lomban.

Gyászoló csalid.

Parlament: Trócsányira szignálta Orbán a CEU-törvény felülvizsgálatát

Fájdalom­mal tudatom, hogy férjem, dr. Mátyás József ügyvéd, már­cius én váratlanul elhunyt. Temetése április 2-án, fél 4 órakor a központi temetőben. Gyászoló felesége. Temetése április 1-én 3 órakor a köztemetőben. Gyászoló család. Szeretett édesanya, nagy­anya, özv.

Recse Gyulánc sz. Szabó Vilma márcus én el­hunyt. Temetése április 2-án köszönetnyilvánítás Hálás köszönetét mondok a Kokszművek dolgozóinak és mindazoknak, akik szeretett testvérem, Hofer Ferenc te­metésén való megjelenésük­kel, koszorúk és virágok kül­désével fájdalmamat enyhíte­ni igyekeztek. Cser­mák Károly temetésén meg­jelenésükkel, koszorú és vi­rágcsokorral részvétüket nyil­vánították.

Hegedűs Tibor, Szentlőrinc, — Arany János u. Munkácsy u. Doktor Sándor u. Cím: eladó. Gerenda, cse- szék. Szülészeti klinika. Bárány út 8.

áttekinti a magas vérnyomás kezelését tökéletes egészség diéta szívbetegség

Tel: Genier Sándor tern'­- Fájdalomtól megtört téaén koszorúkkal, virágokkal szívvel tudatom, hogy szere­tett feleségem, szül. Pölöske dalmrnika. Gyászolja férje, gyermekei, édesanyja, testvérei, sógorai.

Temetése Vasas II. Azonnal beköltözhető raZj parkettás szoba- Azonnali belépésre Fűkaszálógépet, lóge- pécsd családi ház el- iconyhás, mellékbelyi- keresünk kelló gya- reblyét, motorokat, adó. Gazdagnál, gyümölcsfákkal, ga- lehetőleg magaslaton, ségve tésben Jártas szentlőrinc.

Esetleg ha- Megtekinthető du. Fizetés tor eladó.

a futás nem gyógyítja meg a magas vérnyomást hipertóniával szédülést okozhat

Kedvező fi- elcserélhető. Nagy Je- ros, Gyulai Pál u. MU talolk toalett-tJJBcrök, szekrények, ágyak el­adók. Rákóczi út Bútorát, ha régi vagy KOltal.

magas vérnyomás diagnózis kezelése a séta jót tesz a szív egészségének

Postai cím: rok olcsón, Bárány- Mecsekjánoel Jótállás- kiadó. Érdeklődni a Ja. Alpár újjáalakítja, pézsma vidra, stb. Háb­ « ben. Alsó nCSek. Inar utca 8. Báránynál, megállónál eladó. Hal tér 1. Klein Tsz-szdmviteli szervezőt felveszünk a megyére kiterje­dő működési területtel, elő­nyös feltételek mellett. Aj árú­it ozás Írásban, életrajzi ada­tokkal együtt a Földművelés- ügyi Minisztérium Pénzügyi Főosztályához küldendő be.

Külön köszönetünket fe­jezzük ki » főműhely dolgo­zóinaik. Gyászoló Center csa id. Beinschab Joze- fin temetésén megjelenésük­kel, koszorúk és virágok kül­désével méiy fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.

Külön mondunk köszönetét Pécs vá­ros II. Tanácsa és a Pétvs- újhegyi Erőmű dolgozóinak az őszinte együttérzésükért íi a küldött koszorúkért.