Please wait while your request is being verified...

Mcconnell szívegészségügyi központ tagsági űrlapja

ETO-besorolás: Csáky S. Ivan Bojni čid pl. Ivan Bojni čić p1. Nem az én tisztem ezen feladatok számbavétele, ezért engedjék meg, hogy ezúttal egy szerintem mindannyiunk számára elgondolkodtató, a nyelvvel, az anyanyelvvel, a nyelvi tudattal, a nyelvi önmeghatározással összefiiggö történetet mondjak el inkább. Nem én vagyok a történet szerzöje, csupán olvasója és közvetítöje. Idézet tehát a történet, amit bemutatok, mint beszédiinkben annyi minden más.

Ezen kíviil a történet tanulságát setn kívánoin megfogalmazni. Annyit azonban elörebocsátok, hogy van mcconnell szívegészségügyi központ tagsági űrlapja nem is akármilyen tanulsága és idöszerúsége van a történetnek.

A történet szerzöje Kertész Imre, az elsö magyar irodalmi Nobel-díjas író. A történet az író A kudarc címú regényének végén található, és röviden így foglalható össze. Kertész Imre Köves nevíí regényhösét, akinek a nevét a Sorstalanság nyomán jegyeztiik meg, a magyar történelem egyik sorsfordító pillanatában, minden bizonnyal késööszén Sziklai nevú barátja menekiilésre szólítja fel a minden reményt megtagadó városból, ebböl a minden reményre rácáfoló életböl".

Sziklai mindent biztosított a menekiiléshez, csak fel kell szállni a teherautóra, máris indulni lehet, mindegy, hogy hová. Mégis azt válaszolja Sziklainak, hogy nem mehet, majd a Miért nem? Majd megírod máshol mondta aztán, Köves félszegen mosolygott tovább: Igen, de csak ezt az egyetlen nyelvet ismerem már aggályoskodott.

Please wait while your request is being verified...

Majd megtanulsz egy másikat intette le Sziklai, tirrelmetlenségében szinte toporogva úgy látszott, szólítják már siitgós teendói. Mire megtanulnám mondta Köves, elfelejtem a regényemet. Akkor írsz majd egy másik regényt - Sziklai hangja ezúttal már csaknem ingeritlten csengett, és Köves úgyszólván csak a rend kedvéért, semmit a megértés reményében szögezte le még csupán: Én. Azt ígértem, nem vonom le a történet nagyon kézenfekvö és méginkább idöszeiíí tanulságát. Engedjék meg, hogy mégis fiízzek Kertész Imre történetéhez egy rövid kotrunentárt.

  • Готов - Я не уверена.
  • Magas vérnyomás tinnitus elleni gyógyszerek
  • С ней сердечном приступе.
  • One moment, please

Köves regényírásra késziil, az egyetlen regény megírására, és ez a regény egyetlen nyelven írható meg, más nyelven nem, még akkor sem, ha a másik nyelv, a majdan megtanulandó nyelv egyben a szabadság ígérete is.

Az egyetlen nyelvet, amelyen a regény, Kövesé és másoké, mindenkié, aki regényírásra adta a fejét, megírható, anyanyelvnek hívjuk.

Csakhogy van ebben valami félrevezetö. Ha azt mondom anyanyelv, és a regényalak Köves regényének nyelve Köves, a szerzö számára az anyanyelv, amiböl azonban egyáltalán nem. Köves nem azért mond le a menekiilésröl a szabad világba, mert legtöbbet az anyanyelvéröl tud. Másszóval, szegény Köves nem azért ragaszkodik az egyetlen nyelvhez, amit ismert, mert azt ismeri a legjobban, hanem éppen azért, mert az rejteget számára legtöbb titkot, rejtélyt és ismeretlent.

Ezen nyelvi titkok nélkiil pedig nincs regényírás, de talán tiszta beszéd sincs. Legalábbis nélkiile nem írható meg az egyetlennek hitt regény, mindenki életének regénye. Nincs tehát tanulság; csak ez a rövid kommentár van, vagyis az, hogy éppen az anyanyelv, amit mintha leginkább ismernénk, rejt magában legtöbb ismeretlent, és éppen rejtélyessége teszi igazán alkalmassá a regény, a Kudarc, és minden rnás regény megírására.

Ezért is érdemes róla, idöszeiíí kérdéseiröl, helyzetéröl és állapotáról, napról napra, évröl évre elgondolkodni. Ahogyan magyarországi barátaikkal egyiitt a tansz ćk tanárai, munkatársai és diákjai teszik.

mcconnell szívegészségügyi központ tagsági űrlapja

Bevezetés Nyelvhasználatunk kérdéseit vizsgálva gyakran felmertil a dilemma, vajon mennyire befolyásolható a nyelv változása, tehet-e, és ha igen, mennyit tehet a nyelvhasználó egyén annak érdekében, hogy a nyelv maradéktalanul betölthesse funkcióját. BENCÉDY József írja egy helyen többnyire nem szakemberek vélekedésére válaszolva a következöket: Igaz, mindnyájan többet tehetnénk a nyelv és a nyelvhasználat míívelése érdekében, de az is igaz, hogy a nyelvi változások lényegében f'iiggetlenek a nyelvészek tevékenységétól.

A nyelvben múködö hatóerök rendkíviil sokrétííek, tipologizálásuk történhet a megvalósulás tere, anyaga, célja szerint; ismét más szempontból az idösíkok, illetve a szinkrónia-diakrónia tengelyén.

A klasszikusnak mondható felosztás kiilsö és belsö hatóeröket einlít: a kiilsö a mindenkori társadahni és gazdasági változásokkal fiigg össze; a belsö hatóerökröl amelyekhez például a nyelvi ökonómia, a redundancia, a gondolkodásnak, vagy az esztétikumnak az igénye is tartozik vö. BENCÉDY ; DEME László már az ötvenes években úttörö jellegú írásaiban kimondta: minden nyelvnek megvannak a maga, csak rá jellemzö sajátságai, amelyek a változások, a fejlödés irányát is befolyásolják 1.

DEME és Ezek a belsö hatóerök azok, amelyek döntöbbek, erösebbek a nyelv életében; a kiilsö tényezökkel ellentétben biztosítani tudják a nyelv folyamatosságát. HERMAN ; RÓr1A-TAS ; A szintetikus és az analitikus tendencia a nyelv belsö hatóeröi közé tartozik, változó intenzitással hat a nyelv diakrón mcconnell szívegészségügyi központ tagsági űrlapja, ezért nyelviink szerkezete, Bárczi szavával élve nyelviink, zjelleme" állandóan módosul, kölcsönhatásuk eredményét a nyelv mindenkori szinkron állapota jelzi.

Gyuri bácsi a szív- és érrendszeri betegségekről

Nyelviinknek e két fejlödéstörténeti sajátsága, illetve a rájuk való utalások gyakran csak egy-egy esettanulmány kontextusában keriilnek elö, a 9 10 nyelvtörténeti áttekintésekben szinte axiómaként bukkan fel a rájuk való hivatkozás; az ún. KÁLMÁN Ezért ahhoz, hogy pontosabb képet kapjunk e két tendenciatípus múködésének mechanizmusáról, fontos feltérképezniink azt is, hogy a nyelvnek mely elemei, részrendszerei keriilnek veliik kapcsolatba, melyek tehát e hatóerök mííködésének a teriiletei.

Meg kell keresniink azt a belsö rendszerezési elvet, amelynek tengelyén felsorakoztathatók a szintetizálás és az analitizálódás eszközei. Más kérdés, hogy mind az analitikus, mind pedig a szintetikus fejlödés felfogható tendenciaként; ezek ellentétes hatással mííködnek a nyelv történetében, de felfogható a fejlödés eredményeként, tehát állapotként is, mely a diakróniát alkotó szinkronmetszetek mindegyikében fellelhetö.

Tendenciaként természetszerííen nem fiiggetlenek más irányvonalaktól, a nyelv szintetikus jellege például érintkezik a nyelvi ökonómia elvével, míg az analitikus törekvések a mindenkori nagy hatású redundancia múködésével fiiggnek össze szorosan.

Amennyiben immár kizárólag a magyar nyelvre szúkítve a jelenségkört tendenciaként kezeljiik a szintetikus analitikus-relációt, néhány alapelvet megkísérelhetiink körvonalazni: Jelöletlenség jelöltség szembenállás pl.

A szimultán típus: Az ebédröl visszatérö Pista a gépre feltett és szorosan befogott csapágykarikát a hozzá adott min- 10 11 tával századmilliméterig egyezöre esztergálta.

Diplomatikusan úgy szoktunk fogalmazni, hogy nemformális tanulással jól fej- leszthetők a kulcskompetenciák — de ez nem mond semmit, mert ugyanez az iskolai tanulásra is igaz.

DEME ; Ez utóbbi osztályzási jegy alapján a kötöttebb és az oldottabb szórend szembenállását is elképzelhetönek tarthatjuk. Meg kell jegyezniink, hogy ez korántsem egy teljes szempontrendszer, s mindegyik osztályzási aspektus nyilvánvalóan tovább bontható kiilönbözö típusú és nyelvi szintú megoldásokra.

Erre a feladatra azonban most nem vállalkozhatunk. A nyelvészeti diszciplínák eltérö, és mindenesetre sajátos megközelítésben tapasztalják meg és értékelik e tendenciák mííködését.

Profi indulás

Konkrétari, csak egy-egy tipikus esetre szorítkozva: a nyelvmíívelés az egyes analitikus formák terjedésében a terpeszkedö kifejezések és káros személytelen formák térhódítását látja pl. BENCÉDY ; 19 ; ám ugyanakkor felhívja a figyelmet az analitikus szintetikus variánsok stílusértékének kifejezési lehetöségeire is; p1. A fordító úgyszintén más módon közelít a jelenségkörhöz, tágabb horizonttal, két vagy több nyelv vonzáskörében, és más értékrend szerint minösiilnek nyelviinknek e sajátságai.

Gondoljunk csak Németh László azon töprengéseire, hogy mikor gyengénk, és mikor erösségiink e szerkesztési sajátságok valamelyike, vagy Babits azon panaszaira, amikor változatos múlt igeidöink kiveszését fájlalva iigyetlennek, lomhának nevezi a volt"-ok sorát vö.

Ismét rnásként tekint e témára a történeti nyelvész, hiszen nála az említett értékrendbeli kategóriák helyét fejlödéstörténeti, genetikaitipológiai determinációk foglalják el, számára a nyelv olyan állandó mozgásban levö struktúra, amelyböl egyetlen jelenséget sem lehet izoláltan vizsgálni, netán értékelni.

Ha ennél az utóbbi megközelítésnél maradunk mint már eddig is utaltunk rá, a magyar nyelvben egy globális áttekintés alapján inegállapíthatjuk, hogy a szintetikustól az analitikus felé történö tendencia a domináns, jóllehet mindig volt ellentétes irányú fejlödés is, illetve a mcconnell szívegészségügyi központ tagsági űrlapja mozgásnak az a típusa, hogy a föként kiilsö hatóerö gyöngiilése után visszaáll a nyelv régi állapota.

Ez volt tapasztalható a XVI. Újabb nyelvi eseményként említsiik meg a magyar nyelv egyes kontaktusváltozataiban jelentkezö analitikus formákat: pl. GÖNCZ ; 3 És ekkor még mindig nem szóltunk e kérdéskörnek a nyelvi esztétikumot érintö teriileteiröl, elsösorban arról, hogy e hatóerök múködése terén eredendöen mit hozott magával a nyelviink elönyként avagy hátrányként, továbbá arról sem, hogy mi képviseli az ún.

S nem lényegtelen kérdés az sem, lehet-e egyáltalán az analitikus, illetve a szintetikus inegoldást részesíteni elönyben, s valamelyiket keriilni csak azért, mert a hagyományos nézet szellemében, hogy a régebbi magyarosabb"?

  • Вспоминая былые события, или потому, что в слухах есть доля правды.
  • Egészségfejlesztési fórum plakátok a szívről
  • Дорогой?" - спросила Николь.
  • MAGYAR TANSZÉI~ FOLYÓIRAI'A NYELVÉSZKONFERENCIA= - PDF Ingyenes letöltés

A fenn említett fejlödéssorok sokaságából a továbbiakban csak egyetlen elemet vizsgálunk meg közelebbröl, az igenevek, igeneves szerkezetek alakulását. E csoport kiválasztását az motiválta, hogy az igeneveknek mcconnell szívegészségügyi központ tagsági űrlapja helyiik van e kérdéskörben: az uráli-finnugor nyelvek inondatszerkesztésének ugyanis szembetíínö sajátossága az igenevekben való gazdagság, de ehhez hozzátehetjiik, hogy a magyar igenévrendszer föleg a korábbi idöszakokban az egyébként rendkíviil tömör szerkesztésíí latinhoz viszonyítva is szintetikusnak mutatkozott.

Altalánosságban az jellemzö rájuk, hogy minél régibb eredetíí egy igenév, annál komplexebb funkciójú, és annál bonyolultabb a fejlödése. Igenévrendszeriink ezért nem annyira alaki, inkább funkcionális szempontból mozgékony, rugalmas.

Öröklött igeneveink maximálisan produktívak, a kiilön életben keletkezettek csak korlátozott jelentésíí igéböl hozhatók létre. Az összes köziil a inelléknévi igenevek funkciója a legsokszínííbb és legrugalmasabb. Csak néhányat emeliink ki köziiliik; pl. Az ösi nyelvben amikor még a grammatikai viszonyítóeszközök száma kevesebb volt az igenévnek mintegy képzöpótló, ragpótló szerepe volt.

Így pl. Mint e kiragadott példákból látható, ómagyar kori igeneveink, de föleg a legsokszínííbb és legrugalmasabb csoport: a melléknévi igenevek nagy kifejezésbeli lehetöségeket hordoztak magukban. Szófajváltás következtében melléknévként, fönévként továbbvitték a szintetizálás lehetöségét mind az összetételekben, mind pedig a jelzös szerkezetekben.

Ifj Úságügy - Ifj Úsági Szakma, Ifj Úsági Munka: Módszertani Kézikönyv

De említsiink meg más igenévtípusok alapfunkcióiból is néhányat! A fönévi igenevek szintetikus sajátságát a már inkább modorosnak tekinthetö láttam elmenni megformálás örzi. Helyette a láttam, hogy eltávozott grammatikai szinonimát használjuk. Érdemes megfigyelni a napjainkban nyelvjárásból átértékelödö el kell menjek szerkezetet is, amely kétféle elözmény kontaminációja: el kell mennem és az el kell, hogy menjek szerkezeteké.

A -t képzös igenév komplex funkciójának következtében több irányba fejlödött, a valódi, befejezettséget kifejezö jelentés pl. Bár teljes egészében magyar elemekböl állt össze. A kései ómagyarban produktívabb, mint késöbb, ma csak néhány meghatározott töhöz járul. A latin köriilírt igeragozás coniugatio periphrastica megfelelöjeként e forma gyakori a kódexek nyelvében, latinizmus, a beszélt nyelvben jóval ritkábban fordulhatott elö.

Fönévi jövendó, halandó és melléknévi romlandó, mulandó formák örzik alapjelentését, a sziikségesség és lehetöség általános kifejezését.

MAGYAR TANSZÉI~ FOLYÓIRAI'A NYELVÉSZKONFERENCIA=

A XIX. Jóllehet a míífordítók gyakran éppen e forma mondatpótló értékét emelik ki nyelviink erényeként, föként ha valamely indoeurópai nyelv a hasonlítás alapja: pl.

Az igenevek szintetikus jellegét föként azzal szokás kifejezni, mint ahogyan ezt néhány fenti példában már láttuk is, hogy az igeneves szerkezetek mellékmondatokkal egyenértékúek; ez szoros összefiiggésben van a mellékmondatos szerkesztés kialakulásával.

Nyelvtörténetiink folyamán az igeneves szerkezetek a kötöszós és a kötöszó nélkiili mellékmondatok elörenyomulása következtében visszaszorultak; ezáltal a tömör, igeneves szerkesztésmódot fokozatosan váltotta föl az analitikus, mellékmondatos szerkesztésmód, mely a kötöszók megszaporodásával járt. Itt visszakanyarodva a nyelvi változásokat mííködtetð hatóerökhöz, a beszélönek azt az alapvetö célját kell látnunk, miszerint érthetö, világos, pontos és egyértelmíí közleményre törekszik.

A nyelvtörténet folyamán a megértés szempontjából homályosnak vélt igeneves szerkezeteket ezért váltja fel inellékmondatos szerkesztés. Kinek odutt hotolm ovdonia és ketnie akinek adatott hatalom, hogy oldjon és kössön. Sokféle funkciója köziil amilyenek az idö, ok, mód, állapot, komplex határozói szívegészségügyi edzésprogram idöviszonyítás kifejezése rendkíviil sokféle: alkalmas az elðidejííség, egyidejííség és az utóidejúség jelentésének megformálására egyaránt.

A Bécsi Kódex mondatában: és jövén meghirdetem teneked elöidejúség-funkciójú, ahogyan a latin veniens igeforma is mutatja, tehát 'miután eljöttem, hirdetem' az idézett szöveghelyen az igekötö- és bövítmény-nélkiiliség amely a kódexek nyelvezetére jellemzö kidomborítja az igenév szintetikus jellegét.

Témánk szempontjából fontos jelenség a magyar igenevek személyjelezésének a lehetösége, amely feltehetöen agglutinációs örökség. E sajátság a régi nyelvben jobban érvényesiilt; pl. A fönévi igenevek néhány használati elöfordulásában megmaradt a személyjelezés: neked el kell menned ebben a pozícióban a jelöltség növekvö irányú.

Дверь, и Николь вступили в Изумрудный город.

Az igenevek ma már korántsem játszanak akkora szerepet. Használatuk állandó csökkenést mutat a nyelv történetében Bárczi veszteségnek tartja csökkenésiiket vö. BÁRCZI ; Ez a folyamat az ösmagyar kor elejétöl növekvö intenzitással figyelermnel kísérhetö nyelviink történetében, jelentös szerkezeti változást idézve elö.

Meg kell azonban jegyezniink, hogy nemcsak a kötöszós mondatok szaporodása szorítja háttérbe az igeneves szerkezeteket, hanem képzörendszeriink kiteljesedése is, s hasonlóképpen hat az összetett szavak rendszerének kifejlödése is. Itt is, akárcsak az igeidök rendszerében markáns leépiilés tapasztalható, amelyet más részrendszerek, elemek pótoltak, váltottak fel, új kifejezési lehetöségekkel és szerteágazó kapcsolódási képességekkel, mindez: a zavartalan közlésfolyamat, a megértés érdekében.

In: A magyar nyelvi norma érvényesiilése napjaink nyelvhasználatában. Fórum Társadalomtudományi Szemle Galánta 3. Tinta Könyvkiadó Bp. Kalandozások a történeti nyelvtudományban Gondolat Bp.

Nowadays, their role seems to be on the decline. The disappearance of certain types of structures and the declining of others has lead to a structural transformation of the Hungarian language: the perfection of derivative system, the enrichment of the types of compounds, and first and foremost, the frequency of joining sentences by connectives.

Az areális nyelvészet kimutatta, hogy ini mindent kölcsönöztiink szomszédainktól. A kutatások azt bizonyítják azonban, hogy az a sajátos jelleg, amely annyira egyedivé pulmonális hipertónia a hatások ellenére sem csorbult lényegesen.

mcconnell szívegészségügyi központ tagsági űrlapja

Alapvetö szerkezetébe, morfológiájába ivódott természete nehezen bolygatható meg. Szintetikus vonatkozásainak analitikussal való kiegésziilése, a leíró nyelvtan szavaival élve: pótlása a legtöbb esetben csak a kifejezésinód színesedését, a paletta gazdagodását, az árnyalási lehetöségek kiszélesedését jelentette. A visszaható igei tartalmak szintetikus és analitikus kifejezésére módot ad a visszaható ige és a visszaható névmással alkotott igei szerkezet kettössége: fésiilködik fésiili magát, szépítkezik-szépíti magát, gyötródik- gyötri magát.

A visszaható ige fogalma A szakirodalomban manapság nem egyértelmíí, hogy mit tekinthetiink visszaható igének verbum reflexivumnakbár a definíciók azonos vonásokat is tartahnaznak.

mcconnell szívegészségügyi központ tagsági űrlapja

A leíró nyelvtan értelmezése szerint: A visszaható ige szorosabb értelemben azt fejezi ki, hogy a cselekvés az alanytól indul ki, és visszahat magára az alanyra" MMNYR o.

Eme alapos leíró nyelvtanunk és ennek nyomán A mai nzagyar nyelv címíí egyetemi tankönyv felosztásában említést tesz igazi visszaható igékról, kölcsönösséget kifejezókról és álvisszahatókról.

mcconnell szívegészségügyi központ tagsági űrlapja

Új összefoglaló jellegíí klasszikus nyelvtanunk, a Magyar grammatika radikálisan csökkentette a visszahatók közé sorolható igék számát, definícióját pedig így fogalmazta meg: A visszaható mcconnell szívegészségügyi központ tagsági űrlapja olyan cselekvést fejeznek ki, melynek alanya ćs objektuma maga a cselekvéshordozó.

Kiható és bennható jelentésúek egyszerre, mert az általuk kifejezett cselekvésnek van objektuma, de a cselekvés hatása mégsem terjed túl a cselekvö körén" KESZLER, o.

A strukturalista mcconnell szívegészségügyi központ tagsági űrlapja ugyanezt az ágens-patiens azonosságával jelenítik meg. A visszaható névmás a szereplöazonosságra utal, a strukturalista nyelvtan kifejezésével élve, az alapige patiensi szerepköre eleve lefoglalódik az ágensi pozícióba keriilö szereplö száinára.

A szigorú definíció természetes következménye a MG-nak azon megállapítása, hogy: Visszahátó igénk nagyon kevés van" i. Összefoglalásként azt mondhatjuk, hogy míg a leíró nyelvtan igen szélesen értelmezte a visszaható ige fogalmát, a MG túl radikálisan leszúkíti azt. Az visszavonhatatlan sziikséglet volt, hogy a z adódik típusú mediális tartalmak kiváljanak a visszaható igei kategóriából, de igen sok visszaható képzövel létrejött igében jelen van a visszaható tartalom. S végsö soron a klasszikus grammatikák is jelezték a passzív és mediális árnyalatokat is.

Károly Sándor a képzöket tanulmányozva kifejti, hogy: A képzöknek Kiilönösen sok mozgást jelentö ige tartozik ebbe a csoportba: lopódzkodik lopja magát, törekedik töri magát, rugaszkodik ehdgja magát, mcconnell szívegészségügyi központ tagsági űrlapja beissza magát stb.

Mint a németben a sich, intranzitívvá mediálissá teheti az igét, és valódi visszaható névmási szerepe is van. Természetesen a szerbben a se szóalak sok egyéb funkcióval is bír. A sich intranzitív szerepére vonatkozóan azt mondja Károly, hogy sajátosan grammatizált névmás" i.

Ez történt a se esetében is, amely azonban bizonyos igék mellett teljesebb alakban is megjelenhet. Stevanovi ć szerint visszaható jelleg akkor is tapasztalható sok esetben, ha a se nem alakítható át a tranzitív igével tárgyas szintaktikai kapcsolatba.

Valódi visszaható igének mcconnell szívegészségügyi központ tagsági űrlapja szerb nyelvben azt tekintik, amelyben a se szócska, a visszaható névmás hangsúlytalan alakja, átváltható a sebe visszaható névmássá, vagyis amikor a teljes alakú névmás a tárgyas igével szintaktikai viszonyba keriil.

mcconnell szívegészségügyi központ tagsági űrlapja

Olyan jelentésíí igék esetében történik ez meg, me- 18 19 lyek azt fejezik ki Stevanovi ć szavaival élve, hogy az alany önmagán végez valamilyen cselekvést, br jati se brijati sebe borotválkozik borotválja magát češ jati se češljati sebe fésiilködik fésiili magátkupati se mosakodik, fúrdik. Stevanovi ć ezt még kiegészíti azzal, hogy idetartoznak mindazok az igék, melyek alanya és tárgya azonos, abban az esetben, ha az alany cselekvése önmagára irányul. Ezek, mondja, visszahatók fiiggetleniil attól, hogy a se nélkiil tárgyasnak tekinthetök-e, pl.

Valódi visszahatók szerinte azok is, amelyekben a se nem váltható át sebevé, de nélkiile az ige tárgyas, najesti se, vratiti se, pružati se, napiti se, načitati se. Az élö jegyíí alanyokkal állók köziil visszahatók azok a térbeli mozgásra vonatkozó igék is, melyek nem élö jegyö alannyal mediálisnak számítanak: dovukati se- behúzódik, di ći se felemelkedik, vrteti se forgolódik.

Mint kifejti, mindezeknél a valódi visszaható igéknél a se szócskában érzödik a visszaható névmás accusativusi alakja: I on se kod svih njih. Szerinte a se a tárgy jelenlétének a jele az alanyban. Az álvisszahatók közé azokat az aktív cselekvö igéket sorolja, amelyek mellett a se nem a valódi akuzativusi tárgy, hanem a valamikori nem valódi általában instumentalisi tárgy alakja.

Összevetés Az az elv mindkét nyelvben érvényesiil tehát, hogy a cselekvés tárgya és alanya ugyanaz a személy. Az ún. Az ilyen példákban a se szintaktikailag tárgynak tekinthetö, amit a más tárggyal való helyettesítés lehetösége is megerösít.

mcconnell szívegészségügyi központ tagsági űrlapja

Ezen esetekben a szerbben is szintaktikai viszony van az ige és a visszaható névmás között.